POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania przez stronę internetową www.naszedomowepielesze.pl (nazywaną dalej: „Serwis”) z plików cookies. Polityka prywatności zawiera również zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, które dane dotyczą.

I. Informacje ogólne.


1. Właścicielem serwisu www.naszedomowepielesze.pl jest Edyta Murawska prowadząca działalność pod firmą EDEN Edyta Murawska ul. Jakimy 22/1 16-010 Wasilków NIP 9661955976.
2. Użytkownikiem serwisu jest podmiot-Internauta, na którego rzecz właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną lub na podstawie zawartej umowy.
3. Poprzez zamówienie należy rozumieć wysłanie drogą elektroniczną (e-mail) przez Użytkownika do sklepu internetowego naszedomowepielesze.pl wypełnionego FORMULARZA ZAMÓWIENIA, w celu nabycia oferowanych przez właściciela serwisu produktów.
4. Zgłoszenie użytkownika wysłane drogą elektroniczną do serwisu oraz zgłoszenie przesłane poprzez formularz kontaktowy (w zakładce KONTAKT) w celu obsługi korespondencji.
5. W celu obsługi korespondencji pomiędzy Internautą a właścicielem serwisu, Internauta wypełnia formularz kontaktowy i wysyła go (w zakładce KONTAKT).


II. Informacje zawarte w ofertach.


1. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzenie danych przez użytkownika w momencie składania zamówienia poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA, wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym (w zakładce KONTAKT),
b) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
2. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane użyte w FORMULARZU ZAMÓWIENIA oraz formularzu kontaktowym (w zakładce KONTAKT) mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodą
użytkownika.
4. Dane podane w FORMULARZU ZAMÓWIENIA oraz formularzu kontaktowym (w zakładce KONTAKT) mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów właściciela
serwisu.
5. Dane podane w FORMULARZU ZAMÓWIENIA oraz formularzu kontaktowym (w zakładce KONTAKT) są przetwarzane w celu dokonania pełnej i sprawnej
obsługi handlowej użytkownika a także w celu obsługi korespondencji.


III. Informacja o plikach cookies.


1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskujących do nich dostęp jest właściciel serwisu.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.
5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) sesyjne, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies, jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.
7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .


IV. Udostępnienie danych.


1. Przesłanie przez użytkownika zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez serwis w celu realizacji usług, w oparciu o art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usług jest właściciel serwisu.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji, a także ma prawo wystąpić do administratora z wnioskiem o usunięcie swoich danych osobowych.
4. Dane udostępnione w serwisie podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie w granicach prawem dozwolonych.
5. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
6. Właściciel serwisu ma prawo udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


V. Informacje o gromadzeniu danych – formularz kontaktowy.


1. Podczas korzystania z naszych formularzy on-line / formularzy kontaktowych zbierane dane wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia kontaktu z Państwem przy użyciu danych kontaktowych wprowadzonych do formularzy.
2. Rejestracja elektroniczna tych danych jest niezbędna, jeżeli użytkownik chce skorzystać z tych usług. Dane te, podawane przez użytkownika naszego serwisu internetowego dobrowolnie, mogą umożliwić / ułatwić identyfikację użytkownika.


VI. Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających serwis.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Murawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDEN Edyta Murawska.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji w modułach Serwisu, które tego wymagają, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Serwisu.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z części zasobów Serwisu.


VII. Klauzule informacyjne zamawiających.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Murawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDEN Edyta Murawska, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją złożonego zamówienia. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym osobom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być
udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji złożonego zamówienia, w tym także przez okres ewentualnego wykonywania praw z umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji zamówienia zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji umowy, za co Administrator Danych nie ponosi
odpowiedzialności.
4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator Danych;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
5) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


VIII. Zasady bezpieczeństwa.
1. Administrator serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu
zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
2) uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
4) dokładne i aktualne,
5) nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
6) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
7) bezpiecznie przechowywane,
8) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.


IX. Udostępnianie informacji o użytkownikach.


1. Administrator serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników osobom lub instytucjom trzecim.
2. Administrator serwisu może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z rozporządzeniem RODO. W przypadku naruszenia Regulaminów obowiązujących naszych odbiorców, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów.


X. Postanowienia końcowe

Administrator serwisu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem/ przechowywaniem danych, prosimy o kontakt z naszą administracją. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w dziale kontakt naszego serwisu internetowego.   Strona www, na której jesteś, korzysta z cookies (ciasteczek) w celu poprawnego działania usług statystyk Google i polityki prywatności plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na zostawienie ciasteczek, prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w Twojej przeglądarce.