REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzi Edyta Murawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDEN Edyta Murawska z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Jakimy 22 lok. 1, 16 – 010 Wasilków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem NIP: 966 –195 – 59 – 76, REGON: 200773486.
2. Sprzedającym jest EdytaMurawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDEN Edyta Murawska z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Jakimy 22 lok. 1, 16 – 010 Wasilków, NIP: 966–195-59–76, REGON: 200773486, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.naszedomowepielesze.pl
3. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, wszczególności z cenami i dostępnością Produktów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Ceny zaprezentowane w Sklepie internetowym podane są w polskich złotych, stanowią wartość brutto i całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.
4. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli..
5. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.
6. Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1) Sprzedający – Edyta Murawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDEN Edyta Murawska z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Jakimy 22 lok. 1, 16 – 010 Wasilków, NIP: 966 – 195 – 59 – 76, REGON: 200773486;
2) Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Klient);
3) Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 k.c.;
4) Strona internetowa – strona www.naszedomowepielesze.pl;
5) Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą naszedomowepielesze.pl;
6) Produkt – produkty w postaci osłon okiennych, mebli, pościeli, dekoracji domowych, znajdujące się w ofercie asortymentowej Sprzedającego;
7) Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego);
8) Dostępność Produktu – znajdowanie się Produktu na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego na stronie www.naszedomowepielesze.pl informacji o Produkcie i jego cenie;
9) Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Produkty i potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
10) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Na treść
Umowy Sprzedaży składa się treść złożonego oświadczenia woli, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
11) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie
przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
12) Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;
13) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
14) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
7. Sklep Internetowy umożliwia Kupującym zapoznanie się z ofertą asortymentową Sprzedającego poprzez prezentację Produktów wraz z podaniem ceny, zdjęć oraz informacją o ich dostępności.
8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

II. ZAMÓWIENIE

1. W Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez przesłanie zamieszczonego na stronie internetowej sklepu wypełnionego formularza zamówienia na podany na stronie adres mailowy.
2. Przy każdym Produkcie podane są informacje o jego cechach, dostępności oraz cenie. Przy każdym Produkcie zamieszczone są jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczenia Produktu oraz akceptowanych sposobach płatności.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych produktów nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.
4. Kupujący mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 13.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym z zastrzeżeniem postanowień z pkt. II.10 oraz II. 15.
5. Składając zamówienia Kupujący:
1) dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionych Produktów z listy punktów dostępnych na Platformie albo wskazuje miejsce dostawy;
2) wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Produkt, który stanowić ma przedmiot umowy;
3) dokonuje wyboru sposobu doręczenia Produktu ze wskazanych przez Sprzedającego na liście sposobów; cena i termin Dostawy Produktu na adres wskazany przez Kupującego wskazane są przy Produkcie;
4) wskazuje sposób płatności;
5) po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności.
6. Kupujący, po wypełnieniu formularza zamówienia, dokonuje zaznaczenia opcji „Wyślij”, potwierdzając tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Produkt.
7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji między innymi poprzez ustalenie możliwości realizacji oraz pod kątem dostępności Produktu.
8. Kupujący może dokonać anulowania Zamówienia do chwili zawarcia przez Strony umowy sprzedaży.
9. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej, a także w przypadku problemów technicznych powodujących brak możliwości realizacji zamówienia. W takim przypadku strony ustalą, czy Kupujący zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie.
10. Zamówienia Klientów, którzy zalegają z płatnościami za wcześniej zakupiony towar zostaną zrealizowane niezwłocznie po uregulowaniu wszelkich zaległych płatności jakie posiadają względem Sprzedającego.
11. W terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia i przystąpi do jego realizacji w wybranym przez Kupującego miejscu odbioru lub dostawy Produktów, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
12. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
14. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności za zamówiony Produkt:
1) przedpłata;
2) za pośrednictwem platformy płatniczej;
3) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na stronie internetowej sklepu;
4) przesyłka pobraniowa (przy produktach wykonywanych na indywidualne zamówienie takich jak żaluzja wymagany jest zadatek = 50% ceny żaluzji);
5) odbiór osobisty – po wcześniejszym dokonaniu zapłaty oraz umówieniu się – pod adresem: NASZE DOMOWE PIELESZE Al. Tysiąclecia P.P. 4, 15-111 Białystok.
15. W przypadku wybrania opcji „przelew (przedpłata)” Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
16. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca dokona zwrotu należności po ustaleniu i podaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego.
17. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Produktem pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, określającego datę jej zawarcia, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.
18. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
19. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.
20. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).

21. Termin realizacji zamówień uzależniony jest od zakupionego produktu (od 2 do 20 dni roboczych). Dokładny termin podany jest przy zamówieniu. Z przyczyn od nas niezależnych (np. braku komponentów u dostawcy, problemów transportowych, czas dostawy surowców i komponentów przez dostawców, jakość dostarczonego surowca lub komponentów,) czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 

III. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE RĘKOJMI

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
2) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
2. W przypadku Konsumentów, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu – żądać usunięcia wady, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to przypadków, kiedy doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres: Al. Tysiąclecia P.P. 4, 15-111 Białystok.
4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Jeśli na podstawie zdjęć i korespondencji mailowej nie możemy jednoznacznie stwierdzić zasadności składanej przez Klienta reklamacji (w tym wady fabrycznej lub uszkodzenia mechanicznego), zgodnie z punktem 3. towar musi być dostarczony do sklepu w celu weryfikacji. Nie wysyłamy towaru zastępczego. Nie przyjeżdżamy także osobiście na naprawę, montaż lub oględziny co jest zgodne z naszym regulaminem oraz prawem sprzedaży internetowej.


IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania powodów oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
2) w przypadku sprzedaży wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Złożenie przez konsumenta oświadczenia nie wymaga zachowania określonej formy, konsument może wykorzystać w tym celu Protokół odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zamieszczony na stronie internetowej www.naszedomowepilesze.pl.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail: domowepielesze.biuro@gmail.com lub drogą pocztową na adres: Al. Tysiąclecia P.P. 4, 15-111 Białystok.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej (tj. na adres e-
mail) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu Produkt lub przekazać Produkt osobie przez niego upoważnionej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Al. Tysiąclecia P.P. 4, 15-111 Białystok. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7. Celem usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o dołączenie do przesyłki z Produktem Protokołu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, wydrukowanego ze strony internetowej
www.naszedomowepielesze.pl, z wypełnionymi dokładnie wszystkimi polami, szczególnie dotyczącymi posiadacza i numeru rachunku bankowego, na który mają być przelane pieniądze za
zwracany Produkt.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta", która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sprzedający wskazuje, że Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Edyta Murawska
2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za jego zgodą, wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej
Klauzuli.
4. W tym miejscu Sprzedający wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach realizacji zamówienia po wyrażeniu przez niego stosownej zgody.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki określa Polityka Prywatności.
7. Użytkownik może upoważnić Sprzedającego do wysyłania Newslettera oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W każdym czasie przysługuje mu prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub
2) zmiany oferty asortymentowej Sklepu Internetowego.
4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

REGULAMIN PROMOCJI "5% NA PIERWSZE ZAKUPY"

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez sklep internetowy naszedomowepilesze.pl 

1. Organizatorem akcji jest EDEN Edyta Murawska z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Jakimy 22 lok. 1, 16 – 010 Wasilków, NIP: 966 –195 – 59 – 76, REGON: 200773486 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora: naszedomowepielesz.pl

3. Warunki Akcji promocyjnej:

a). Promocją objęci są wszyscy nowo zarejestrowani użytkownicy usługi Newsletter świadczonej przez Organizatora, którzy wyrazili chęć otrzymywania wiadomości w formie listu elektronicznego poprzez subskrypcję usługi „Newsletter”

b). Promocją objęte są wszystkie Produkty dostępne w sklepie internetowym NASZE DOMOWE PIELESZE.

c). Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości 5%, w formie kodu rabatowego od wartości sprzedaży Produktów.

d). Rabat naliczany jest od sumy wartości wszystkich Produktów, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

e). Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod rabatowy podczas procesu składania zamówienia.

f). Jedna osoba może wykorzystać jeden kod rabatowy Newsletter. Kody rabatowe Newsletter utworzone przez jedną osobę z kilku adresu e-mail nie będą uznawane przez sklep internetowy naszedomowepielesze.pl 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów, jaki uiścił z uwzględnieniem zastosowanego rabatu.

4.1. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.

5. Czas trwania akcji promocyjnej: promocja jest aktywna przez miesiąc od momentu zarejestrowania się  – Klient może wykorzystać rabat w dowolnie wybranym przez siebie momencie nie przekraczającym jednego miesiąca.

6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

9. Wszelkie zapytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane pod adres: naszedomowepielesze@gmail.com Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.